CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông báo bảo mật này giải thích các quy định của chúng tôi, các lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ một số thông tin nhất định, bao gồm thông tin cá nhân của bạn tại KidsLoop Play.

THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin về bạn, như sau:

PHƯƠNG THỨC THU THẬP

KidsLoop Play thu thập thông tin của người dùng theo cách sau:

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp, phân tích, quản trị, nâng cấp, cá nhân hóa các dịch vụ KidsLoop Play và các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi, để tiến hành quá trình đăng ký, đặt hàng và thanh toán của bạn cũng như để liên lạc với bạn theo những chủ đề này và những chủ đề khác. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin để:

TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn với các mục đích nhất định và cho các bên thứ ba, được mô tả dưới đây:

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng theo yêu cầu của dịch vụ KidsLoop Play được dùng để kết nối người dùng với hệ thống, từ đó giúp cho KidsLoop Play có thể cung cấp cho người dùng những dịch vụ tuyệt vời nhất. Người dùng có thể bị hạn chế sử dụng các dịch vụ KidsLoop Play trừ khi họ đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân cần thiết trong khi họ có thể sử dụng các dịch vụ của KidsLoop Play. Từ chối thu thập thông tin tuỳ chọn sẽ dẫn đến việc hạn chế sử dụng dịch vụ của KidsLoop Play. Từ đó quyền truy cập cũng có thể bị giới hạn đối với các dịch vụ không yêu cầu thu thập thông tin tuỳ chọn.

CHUYỂN DỮ LIỆU RA NƯỚC NGOÀI

KidsLoop Play có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty ở các quốc gia khác hoặc các công ty khác cho bất kỳ mục đích nào được chỉ định trong Chính sách này. KidsLoop Play sẽ đưa ra các thước đo an toàn hơp lí để bảo vệ khi phân phối các thông tin đến các công ty nơi thông tin được truyền đi, lưu giữ hoặc xử lý. KidsLoop Play tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng theo các tài liệu bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được chấp nhận hoặc thông qua bởi người nhận dữ liệu cá nhân hoặc Ủy ban cam kết châu âu (Theo GDPR 46).

QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng hoặc đại diện hợp pháp của họ, với tư cách là đại diện của thông tin, có thể thực hiện các quyền sau đây về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân bởi KidsLoop Play:

Nếu để thực hiện bất kỳ quyền nào đã nói ở trên, người dùng liên hệ với KidsLoop Play tại số hotline hoặc nhân viên quản lí data thông qua tài khoản, hoặc thông tin người sử dụng bằng văn bản, email, hoặc điện thoại, KidsLoop Play lập tức sẽ có hành động phù hợp. Tuy nhiên, KidsLoop Play có thể từ chối các yêu cầu nếu không nằm trong phạm vi những căn cứ hợp lý được quy định trong luật hoặc tương đương.

Ngoài ra, người dùng hoặc đại diện pháp lý có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát (Theo GDPR 13(2), GDPR 14(2)(e)).

BẢO MẬT

KidsLoop Play rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo mật sau đây để ngăn chặn việc truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân (Theo GDPR 32).

TRẺ EM

Về nguyên tắc, KidsLoop Play không thu thập bất kỳ thông tin nào của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc những độ tuổi theo luật quy định. Tuy nhiên, nếu KidsLoop Play thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ dưới 13 tuổi hoặc những độ tuổi luật pháp quy định thông qua các dịch vụ do KidsLoop Play cung cấp, tất cả sẽ tuân thủ quy trình sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em: (Theo GDPR 8):

HỒ SƠ

KidsLoop Play có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tạo hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ tổng hợp (sau đây gọi là Hồ sơ) với mục đích xác định cách cung cấp cho người dùng dịch vụ KidsLoop Play tốt hơn; ví dụ: điều này sẽ cung cấp cho người dùng nội dung chọn lọc của các dịch vụ KidsLoop Play bằng cách phân tích những điều thu hút người dùng nhất về KidsLoop Play và cách người dùng sử dụng các dịch vụ. Ngoài ra, KidsLoop Play sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau: tạo các cụm người dùng để xác định mối quan tâm của người dùng đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của KidsLoop Play; phân tích thị trường và thống kê, hoặc tăng cường các dịch vụ của KidsLoop Play (tất cả các trang web, v.v.). Nó có thể tích hợp dữ liệu được cung cấp bởi tất cả các trang web và ứng dụng cùng với dữ liệu cá nhân của người dùng do KidsLoop Play cung cấp. Quá trình xử lí dữ liệu cá nhân cho Hồ sơ được diễn ra trong sự tuân thủ các quy định phù hợp của Luật pháp (Theo GDPR 22).

GIỚI HẠN LƯU TRỮ

KidsLoop Play sẽ giữ thông tin cá nhân ở dạng cho phép xác định được đối tượng dữ liệu có còn cần thiết cho quá trình xử lí thông tin cá nhân hay không. Khi thời gian quy định đã hết, KidsLoop Play sẽ xoá các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm kể từ ngày hết hạn. Dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ trong thời gian lâu hơn trong các trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc mục đích thống kê các vấn đề bổ sung phù hợp cho quá trình xử lí kĩ thuật và quy định của các tổ chức được yêu cầu bởi các luật bảo vệ quyền cũng như tự do của chủ thể dữ liệu (Theo GDPR 5(1)(e)).

SỬA ĐỔI THÔNG BÁO BẢO MẬT

KidsLoop Play có quyền sửa đổi hoặc thay đổi thông báo về chính sách, trong trường hợp đó, KidsLoop Play sẽ có thông báo chính thức trên trang web (hoặc thông báo cá nhân bằng văn bản, bằng fax hoặc email) và phải có sự đồng ý của người dùng nếu có yêu cầu từ cơ quan lập pháp liên quan.

COOKIE VÀ QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET

KidsLoop Play có thể thu thập thông tin cá nhân và tổng hợp thông qua 'Cookie' hoặc 'Mạng lưới Beacon'.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ đáng kể được gửi đến trình duyệt của người dùng bởi máy chủ vận hành hệ thống các trang web của KidsLoop Play, và được lưu trữ trong các đĩa cứng máy tính của người dùng.

Mạng lưới Beacon là một lượng nhỏ mã hiện đang có trên các trang web và email. Bằng cách sử dụng mạng lưới beacon, chúng ta có thể biết một cách chính xác liệu người dùng có tương tác với website hay nội dung trong email.

Các chức năng này được sử dụng để đánh giá, cải thiện dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng để KidsLoop Play cung cấp các dịch vụ cải thiện cho người dùng.

Cookie được thu thập bởi KidsLoop Play với mục đích như sau:

Người dùng được tùy chọn để cài đặt cookie: chấp nhận tất cả loại cookie, xác nhận bất cứ khi nào cookie được lưu, hoặc từ chối lưu trữ tất cả các loại cookie. Tuy nhiên, việc từ chối của này có thể dẫn đến người dùng bị giới hạn một phần của dịch vụ KidsLoop Play.